รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Joshibi University of Art and Design


ข้อมูลเมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2566

545 เข้าชม

...
ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
 Joshibi University of Art and Design
.
คณะจิตรกรรมฯ จะเปิดพิจารณาทุน Joshibi Student Exchange Program - 2023
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท (ทัศนศิลป์/ ทฤษฎีศิลป์/ ทัศนศิลปศึกษา) คณะจิตรกรรมฯ
เพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ Joshibi University of Art and Design ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างเดือน เมษายน 2567 ถึงเดือน กรกฎาคม 2567
.
โดยทางคณะจิตรกรรมฯ จะมีทุนสนับสนุนการเดินทาง 30,000 บาท
.
ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2566
.
ส่งเอกสารการสมัคร ณ สํานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (สมัครด้วยตนเอง) นายรัชภูมิ ทรงสําราญ และ/หรือ นางสาวจุรารัตน์ วัฒนภิโกวิท หมายเลขโทรศัพท์ 02-1054686 ต่อ 101354
รายละเอียดการรับสมัคร: https://bit.ly/49fUT6I

ประกาศ