รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 18 ตุลาคม 2566

553 เข้าชม

...

ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (2-4-01-45) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารทั่วไป สํานักงาน คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สานักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทร 0 2225 8991 ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/JOB2023-10-18-2-4-01-45.pdf

ประกาศ