โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2567


ข้อมูลเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2567

268 เข้าชม

...
บรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2567
 
หัวข้อ “การหาข้อมูลเชิงคุณภาพจากห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ และการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote”
 
ขอขอบพระคุณ วิทยากรจากสำนักหอสมุดกลาง
คุณธนวรรณ ขวาบาง
บรรณารักษ์ชำนาญการ
คุณกรุณา ศรีเจริญ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ผลงาน