การศึกษาดูงานที่ "เมืองโบราณศรีเทพ" โดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนุรักษ์ศิลปกรรม


ข้อมูลเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

5415 เข้าชม

...
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนุรักษ์ศิลปกรรมดำเนินการจัดโครงการ เพื่อพานักศึกษาในหลักสูตรไปศึกษาดูงานที่ "เมืองโบราณศรีเทพ" จ.เพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาศิลปกรรมโบราณสถาน ในมุมมองของการอนุรักษ์ ศิลปกรรม วัตถุศิลปกรรมที่ประกอบขึ้นจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ปูนปั้น ดินเผา อิฐ ศิลาแลง และหินประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างประติมากรรม และการประกอบสร้างอาคาร การเข้ารับฟังการบรรยายเรื่องวัสดุ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานจากผู้เชี่ยวชาญ จากกรมศิลปากร
.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนุรักษ์ศิลปกรรม
ขอขอบคุณ คุณนายภัทร โพธิโต วิทยากรจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสำหรับการบรรยาย เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ผลงาน