ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์”


ข้อมูลเมื่อ : 06 ธันวาคม 2562

1331 เข้าชม

...

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” คือวิสัยทัศน์ที่ชาวศิลปากรยึดถือในการดำเนินงานการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้งศาสตร์และศิลป์ ตลอดจนสร้างเสริมกิจกรรมทางการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ศิลปากรเป็นสถาบันที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศในระดับอาเซียนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ในระดับนานาชาติ

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนที่ผ่านมา