ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “My Most Favorite Outsider Artists”


ข้อมูลเมื่อ : 18 ตุลาคม 2566

734 เข้าชม

...

หลักสูตร ศิลปะดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
.
“My Most Favorite Outsider Artists”
.
โดย อาจารย์นพไชย อังควัฒนะพงษ์
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น .
ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หรือท่านสามารถลงทะเบียน เข้าชมฟรีผ่านทางช่องทางออนไลน์
(แอพพลิเคชั่น zoom) ได้ที่

Meeting ID: 916 7093 0403
Passcode: 123456

.
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 200603-366 RESEARCH METHODOLOGY IN VISUAL ARTS (วิธีวิจัยทางทัศนศิลป ) และ 200601-366 INDEPENDENT STUDY I (การศึกษาแนวทางอิสระ)

ข่าวและกิจกรรม