ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ . “ตัวอย่างโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สายสุนทรียะศิลปะ ศิลปกรรม และสังคมศาสตร์”


ข้อมูลเมื่อ : 18 ตุลาคม 2566

739 เข้าชม

...
หลักสูตร ศิลปะดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
.
“ตัวอย่างโครงการวิชาการสร้างสรรค์
สายสุนทรียะศิลปะ ศิลปกรรม และสังคมศาสตร์”
.
โดย ศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง
.
ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น .
ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ท่านสามารถลงทะเบียน เข้าชมฟรีผ่านทางช่องทางออนไลน์
(แอพพลิเคชั่น zoom) ได้ที่
Meeting ID: 967 2033 0256
Passcode: 123456
.
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 200603-366 RESEARCH METHODOLOGY IN VISUAL ARTS (วิธีวิจัยทางทัศนศิลป ) และ 200601-366 INDEPENDENT STUDY I (การศึกษาแนวทางอิสระ

ข่าวและกิจกรรม