ปาฐกถาศิลป พีระศรี ครั้งที่ 28


ข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2566

703 เข้าชม

...

ปาฐกถาศิลป พีระศรี ครั้งที่ 28
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
เวลา 13.00-15.30 น.

80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
"ศิลปากร สู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ"

โดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ที่มา: https://www.facebook.com/photo/?fbid=780712713853742&set=a.721804349744579

ข่าวและกิจกรรม