โครงการไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรม


ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน 2562

706 เข้าชม

...

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโครงการไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาแรกชั้นปีที่ 1 โดยมีศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกันในกิจกรรมดังกล่าว 

ข่าวและกิจกรรม