เปิดบ้านศิลปากร 26-28 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเมื่อ : 22 สิงหาคม 2562

788 เข้าชม

...

โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 เปิดบ้านจิตรกรรมฯ 

ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนรู้และทำความเข้าใจในการเรียนการศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ ว่าคณะจิตรกรรมฯ มีการเรียนการสอนอย่างไร ทั้งสาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การวาดเส้น การปั้นประติมากรรม พร้อมชมการสาธิตและกิจกรรมมากมายภายในงาน

ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 และปีนี้ยังมีโครงการเหมือนทุกๆครัั้งที่ผ่านมาคือการวาดภาพสด ในหัวข้อ : “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์ ”

    ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช และผู้สนใจ
เข้าร่วมประกวดวาดภาพในงาน OPEN HOUSE PSG 2019 
ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
ในหัวข้อ “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” 

เงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทย ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี จะเป็นวันเฉลิมฉลองวันเกิดของศาสตราจารย์ผู้เป็นที่รักของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน และในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 127 ของการรำลึกถึงท่าน ทั้งนี้ทางคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จึงเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในงาน OPEN HOUSE PSG 2019

 

การพิจารณาการตัดสินผลงาน

1. เนื้อหา พิจารณาจากการเเสดงถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวด ความสอดคล้องของเนื้อหาตามหัวข้อ “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” รวมถึงรายละเอียดต่างๆในการนำเสนอ
2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์

ประกวดวันที่ 27 สิงหาคม 2562
( เริ่มแข่งเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ) ตัดสินเวลา 15.00 น.
ลงทะเบียนเริ่มเวลา 8:00 น.

รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท

ข่าวและกิจกรรม