วันทดสอบการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2562


ข้อมูลเมื่อ : 25 เมษายน 2562

3070 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรมประติมากรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

กำหนดการจัดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 

        เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยแบบทดสอบ STEP ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 (วังท่าพระและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ) นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ (G&E Center) เบอร์ติดต่อ 034-271514, 098-5453541 

ข่าวและกิจกรรม