นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ก่อนศิลปนิพนธ์ 2566: มิติวัฒนธรรมร่วมสมัย


Responsive image

09 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ 2566: มิติวัฒนธรรมร่วมสมัย
โดย กลุ่มนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกรียงโกร กงกะนันน์
คงศักดิ์ กุลกลางดอน
ธนธร สรรพกิจจำนง
ธนิษฐา นันทาพจน์
ธมลวรรณ แสงนาค

พิธีเปิด: 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


ข้อมูลเมื่อ : 06 ตุลาคม 2566 289 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์