หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์


  ผลงานโดยนักศึกษา

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ปี 2564

รายละเอียด

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนันไม่ได้เป็นเพียงนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์และวิชาการด้านศิลปะ เพียงเท่านั้น หากแต่เป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติงานตลอดหลักสูตรใน ระยะเวลา 5 ปี ของนักศึกษา และยังเป็นนิทรรศการศิลปะซึ่งต่อยอดไปสู่การเติบโตจากรั้วมหาลัยสู่โลกภายนอกเป็นการนำเสนอผลงานสะท้อนถึงทั้งกระบวนการ มุมมอง ทัศนคติ ความคิด และความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ประเด็นหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ และความเป็นไปของประเทศไทยในปัจจุบัน

โครงการศิลปนิพนธ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายในเนื้อหาสาระของการแสดงออกเหล่านี้ ย่อมสื่อสารให้ คนในสังคมได้เรียนรู้ก่อให้เกิดแง่คิดและจรรโลงจิตใจแก่ผู้ชมผลงาน เมื่อนักศึกษาศิลปะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหัวใจ ของศาสตร์การศึกษาแล้วย่อมสามารถนำความคิดสร้างสรรค์จากความรู้ทางศิลปะมาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะของตนให้มีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นและสามารถประยุกต์ในการประกอบอาชีพอื่นๆ จนประสบความ สำเร็จในชีวิตได้

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564ประกอบด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 99 คน โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร มีความภาคภูมิใจและขอชื่นชมในความเพียรความตั้งใจของนักศึกษาที่ทำให้การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประสบผลสำเร็จและขอแสดงความขอบพระคุณที่ให้การจัดนิทรรศการมา ณ ทีนี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์