หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > โครงการนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 40


  ผลงานโดยคณาจารย์

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 40
ปี 2566

รายละเอียด

    คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี พร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงกับวาระสำคัญในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์ครั้งที่ 40 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่คณะจิตรกรรมฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณชน แสดงศักยภาพของคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้ออกไปรับใช้สังคมด้วยวิชาความรู้ด้านการสร้างสรรค์และวิชาการศิลปะนอกจากนี้ยังสะท้อนองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ของคณะจิตรกรรมฯ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยไทยนับตั้งแต่นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 ซึ่งครั้งนั้นจัดขึ้น ณ อาคารภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ โดยมี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ จนกระทั่งมาถึงครั้งที่ 40 นี้ ซึ่งเปิดนิทรรศการในวันศิลป พีระศรี [15 กันยายน] พ.ศ. 2566 ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ควบคู่กับการเปิดให้เข้าชมผ่านช่องทางนิทรรศการออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

    นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ หลายครั้งมีการกำหนด "หัวข้อ"สะท้อนมุมมองของคณะจิตรกรรมฯ ที่มีต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสังคมรอบตัว แต่ในปี พ.ศ. 2566 นี้คณะจิตรกรรมฯ ไม่กำหนดหัวข้อใด ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และศิลปินรับเชิญได้แสดงศักยภาพ แนวความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการของกระบวนการทำงานศิลปะอย่างอิสระสู่สาธารณชน อีกทั้งยังให้สามารถจัดแสดงได้หลายชิ้นผ่านพื้นที่จัดแสดงทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการเชิญเครือข่ายศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เข้าร่วมจัดแสดงอันเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับสากล ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาศิลปะชั้นนำในต่างประเทศ เหล่านี้เพื่อแสดงออกถึงทิศทางของคณะจิตรกรรมฯ ในการยืนยันบทบาทความสำคัญ การเป็นที่ยอมรับ และการปรับตัวให้เท่าทันกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของวงการศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน

    ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณศิลปินทุก ๆ ท่านที่ให้เกียรตินำผลงานมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ ซึ่งในปีนี้มีผลงานจัดแสดงร่วม 142 ชิ้น แสดงในหอศิลป์ จำนวน 72 ชิ้น แสดงออนไลน์ 70 ชิ้น โดยศิลปินไทย 61 ท่าน และศิลปินต่างชาติ 10 ท่าน ขอบพระคุณอาจารย์จิรนันท์ จุลบท ผู้ช่วยคณบดี ผู้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดำเนินการให้นิทรรศการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการจะบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการผู้จัดงาน เผยแพร่ศักยภาพของคณะจิตรกรรมฯ และเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร