หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > วัตถุศิวิไลซ์ 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทศวรรษ 2390-2470


  ผลงานโดยคณาจารย์

วัตถุศิวิไลซ์ 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทศวรรษ 2390-2470
ปี 2566

รายละเอียด

วัตถุศิวิไลซ์ : 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทศวรรษ 2390-2470 มีขอบเขตการศึกษาอยู่ 2 ประการ คือเพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะกับความเปลี่ยนแปลง ทางสังคมสยามระหว่างทศวรรษ 2390 - 2470 และ เพื่อคัดเลือกงานศิลปะชิ้นสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวน 50 ชิ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะกับสังคมตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คณะวิจัยนิยามว่าเป็นยุคแห่งการสร้าง "ความศิวิไลซ์" ซึ่งถือเป็นยุคแรกของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ของสังคมสยามที่เต็มไปด้วยการปะทะสังสรรค์ เลือกรับปรับใช้ และผสมผสานกันระหว่างโลกทัศน์แบบจารีตกับโลกทัศน์สมัยใหม่ที่ส่งผ่านเข้ามาจากยุโรป ภายใต้บรรยากาศทางสังคมเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ หรือวัตถุหลากหลายชนิดที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงนี้ และที่สำคัญคือ มีหลายชั้นที่ถูกสร้างขึ้นและย้อนกลับเข้าไปมีส่วนอย่างสำคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางสังคมดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ คณะวิจัยจึงนิยามชื้นงานทั้งหมดที่ถูกเลือกมาอยู่ในหนังสือว่า "วัตถุวิไลซ์"

ชาตรี ประกิตนนทการ
วิชญ มุกดามณี
บรรณาธิการ