ผลงานโดยนักศึกษา

โครงการเผยเเพร่ศิลปนิพนธ์
ปี 2566

รายละเอียด

นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ ปีการศึกษา 2565

เนื่องจากในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ ได้จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกที่ศึกษาครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 ปีครึ่ง พร้อมกับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) (ฉบับ พ.ศ.2555) อีกจำนวน 2 คน โดยกระบวนการจบการศึกษาของหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์สู่สาธารณะ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์จึงได้เสนอ "โครงการเผยแพร่ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ปีการศึกษา 2565 " เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการจากงานวิจัยทางศิลปะของนักศึกษาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book และวีดิทัศน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการแสุดงศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิจากการศึกษาในหลักสูตร และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ทุกท่าน และหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาบทความวิชาการจากศิลปะนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์ของนักศึกษา และทำให้สาธารณชนในวงกว้างได้เข้าถึงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์