ภาควิชา

รายละเอียด

นับตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในคณะจิตรกรรมฯ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางทฤษฎีศิลป์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ให้แก่นักศึกษาภาคปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2531 กลุ่มรายวิชาดังกล่าวได้รับการยกสถานะให้เป็นภาควิชาทฤษฎีศิลป์ โดยจัดให้มีการสอนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีให้แก่นักศึกษาทุกสาขา ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีรากฐานความรู้ทางวิชาการ มีความลุ่มลึกในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยส่งเสริมต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป

โดยหลักสูตรของภาควิชาทฤษฎีศิลป์มีความโดดเด่นในเรื่องความลึกซึ้ง และความหลากหลาย เพราะเนื้อหาในรายวิชาครอบคลุมถึงการวิจารณ์ การเขียน การจัดการด้านศิลปะ ภัณฑารักษ์ศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะตะวันตก ศิลปะตะวันออก รวมถึงสุนทรียศาสตร์ยุคเก่า และร่วมสมัยของทั้งตะวันออกและตะวันตก

ในส่วนของผู้เรียนกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ระดับปริญญาตรี จะได้รับการศึกษาในหลักสูตรทฤษฎีศิลป์ที่เข้มข้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้ง ด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน การค้นคว้าศึกษาข้อมูลนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกฝนเชิงปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีศิลป์ ควบคู่ไปกับความสามารถในการสร้างงานศิลปะ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัยในระดับปริญญาโท ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นนักวิจัย นักวิชาการศิลปะ นักทฤษฎีศิลป์ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ ตลอดจนเป็นนักเขียน นักวิจารณ์ศิลปะ นักบริหารจัดการด้านศิลปะ และอาจารย์ทางด้านทฤษฎีศิลป์ อันเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญที่จะส่งเสริมให้วงการศิลปะร่วมสมัยไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

Responsive image
Responsive image
Responsive image
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์


ศิลปะสมัยใหม่ไทย

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art)


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
-

ภาควิชา