การรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักในต่างประเทศ (Artist in Resident) ประเทศไต้หวัน (Artist Village Taiwan) .


ข้อมูลเมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2566

546 เข้าชม

...
ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักในต่างประเทศ (Artist in Resident)
ประเทศไต้หวัน (Artist Village Taiwan)
.
เนื่องจากทางคณะจิตรกรรมฯ จะเปิดพิจารณาทุน Taipei Artists Village 2024
ให้ทุนนักศึกษาไปเป็นศิลปินในพำนัก
Artists in Residency ณ ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2567
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มีสถานะเป็นนักศึกษา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)
.
นศ. ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเป็นศิลปินในพำนัก
โดยทางคณะจิตรกรรมฯ จะมีทุนสนับสนุนการเดินทาง 30,000 บาท
.
* โครงการนี้ทาง Taipei Artist Village มีที่พักให้นักศึกษา และมีพื้นที่ทำงาน Studio ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป
* ไม่ได้เป็นการไปศึกษาแลกเปลี่ยน ดังนั้นไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ที่ไต้หวัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานในฐานะศิลปินในพำนักอย่างเต็มที่
* ทั้งนี้เนื่องจากการเดินทางจะอยู่ในช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 และโครงการนี้ไม่ได้เป็นการไปศึกษาแลกเปลี่ยนจึงไม่สามารถเทียบโอนเกรดได้ อย่างไรก็ตามเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย และประสบการณ์ในต่างประเทศที่ดีมาก และสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแล้วในช่วงเวลาที่ไปไต้หวันก็สามารถสมัครทุนนี้ได้เช่นเดียวกัน
.
ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566
.
ส่งเอกสารการสมัคร ณ สํานักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
(สมัครด้วยตนเอง) นายรัชภูมิ ทรงสําราญ และ/หรือ นางสาวจุรารัตน์ วัฒนภิโกวิท หมายเลขโทรศัพท์ 02-1054686 ต่อ 101354
รายละเอียดการรับสมัคร: https://bit.ly/40lSD9T

ประกาศ