รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 18 ตุลาคม 2566

543 เข้าชม

...

ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (2-4-01-251) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2225 8991 อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/JOB2023-10-18-2-4-01-251.pdf

ประกาศ