ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 13 กันยายน 2566

552 เข้าชม

...

ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


       ตามประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา และประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ นั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผลการคัดเลือกเป็นดังนี้

            ลำดับที่ 1 นางสาวณัฐณิชา ยามกระโทก

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566
อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/JOB2023-09-13.pdf

ประกาศ