รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 25 สิงหาคม 2566

542 เข้าชม

...

ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ตามประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไปแล้วนั้น

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 4 ราย คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนี้

  1. นางสาวณัฐณิชา ยามกระโทก
  2. นางสาวถักฝัน คงทองสังข์
  3. นางสาวอมลธิรา เหล่าศักดิ์ศรี
  4. นางสาวดลยา รุ่งเรือง

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ดังนี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป – สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

ประกาศผลการคัดเลือก

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และสำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และที่ http://www.finearts.su.ac.th

 

ประกาศ ณวันที่ 23 สิงหาคม 2566

อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/JOB2023-08-25.pdf

ประกาศ