รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย


ข้อมูลเมื่อ : 20 มิถุนายน 2566

544 เข้าชม

...

ประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/Announce_secretary.pdf

ประกาศ