th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2561


ข้อมูลเมื่อ : 20 เมษายน 2561

106 เข้าชม

...

    ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาผลการคัดเลือกฯ รอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

 ผู้สมัครสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/0B2NE_GdfVqmBajNqSlFsYUYzOW4xOVgwRDNwVnlaUDZ4TmpR/view?usp=sharing

ข่าวและกิจกรรม