th

Su-TCAS 62 รับสมัครรอบที่ 2 โควตา


ข้อมูลเมื่อ : 09 มกราคม 2562

1023 เข้าชม

...

SU-TCAS 62 

การสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(รอบที่ 2 ) 

รอบที่ 2 โควตา สมัครสอบวิชาเฉพาะ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 10 คน 

 

www.admission.su.ac.th 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    11 มกราคม 2562

>>>วันนัดสอบสัมภาษณ์ของรอบที่ 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2562<<<

 


>>28 มกราคม 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<


30 - 31 มกราคม 2562 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทางเว็บไซต์


http://www.mytcas.com/TCAS62 ในหัวข้อ “เลือกคณะ”


(ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได้)


2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบที่ 1)


5 กุมภาพันธ์ 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา


6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร


11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทาง


เว็บไซต์ http://www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต หรือ ธนาคารกสิกรไทย


หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์แล้วจะมีสิทธิ์สละสิทธิ์ได้ตามช่วงวันและเวลาที่กำหนดไว้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น

 

หรืออ่านรายละเอียดได้ที่   

   

  https://www.facebook.com/psg.silpakorn/posts/2162567087331497

 

หรือ Facebook Fanpage seach  คำว่า >>  EntrancePsg Silpakorn   <<       

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 08.30 - 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์. 0-3427-1379

ข่าวและกิจกรรม