หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์


  ผลงานโดยนักศึกษา

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ปี 2566

รายละเอียด

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจและทักษะความชำนาญของแต่ละคน อันเป็นบทสรุปของการศึกษาค้นคว้าตลอดหลักสูตรการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งนี้ยังเป็นการทอดสะพานให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะก้าวข้ามระบบการศึกษาไปสู่การประกอบอาชีพศิลปีนอย่างเต็มตัวในอนาคตอันใกล้นี้

โครงการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่ดียิ่ง อันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความชำนาญของแต่ละบุคคลสู่สาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผลงานที่ดีนั้นย่อมใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับผู้คนที่อยู่อาศัยในสังคมได้ร่วมเรียนรู้ ตั้งคำถามที่ก่อให้เกิดแง่คิดที่ดีหรือแง่คิดใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาตนเองและจรรโลงจิตใจผู้ชมผลงานในที่สุด เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหัวใจของการทำงานศิลปะแล้ว ย่อมสามารถนำความรู้ทางศิลปะไปใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ ศิลปิน ครู ภัณฑารักษ์ นักออกแบบ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจนนำไปสู่ความสำเร็จได้

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 107 คน โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความภาคภูมิใจและขอชื่นชมในความเพียรพยายามของนักศึกษา ที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพจนทำให้เกิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน และขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการมา ณ ที่นี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี )
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร