ผลงานโดยคณาจารย์

บทสนทนาใหม่
ปี 2566

รายละเอียด

รองศาสตราจารย์ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ มีลักษณะความผูกพันเป็นเครือญาติ เป็นพี่เป็นน้องกันของคนในสังคม ทำให้ลักษณะทางสังคมและชุมชนมีความอบอุ่น มีการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ทำให้การดำเนินชีวิตมีความใกล้เคียงกันมีการสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญอีกประการ ที่เป็นดั่งเครื่องมือชี้วัดคุณภาพของผู้คนและเป็นองค์ประกอบหนึ่งทางสังคมรวมไปถึงประเทศชาติ เปรียบเสมือนสิ่งที่แสดงให้เห็นความมีอารยธรรมที่เจริญอยู่ควบคู่กันกับสังคมด้วยต้นทุนเดิมทางวัฒนธรรมในอดีตที่นำมาสู่ต้นทางการพัฒนาสู่ความเป็นสากสสมัย ทำให้เกิดเป็นสังคมที่มีคุณค่าและคุณภาพ สามารถต่อสู้และเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ สถานะการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้ โดยอาศัยการร่วมมือร่วมใจ ด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา การนำไปสู่สิ่งใหม่ของผู้คนในสังคมสมัย

ในสภาวะปัจจุบันสภาพการณ์ของสังคมไทย ก่อเกิดเหตุการณ์หลายด้าน ทั้งทางด้านการเมือง การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยแยังส่งผลกระทบไปทั่วโลก และความไม่รู้เท่าทันโลกแห่งวัตถุนิยมที่เข้าไปแทรกซึมในจิตวิญญาณของผู้คนให้ลุ่มหลง จนถูกวัตถุเข้าครอบงำจิตใจ สิ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่นี้ ข้าพเจ้าได้เฝ้าดูติดตามข่าวสารด้วยความวิตก กังวล และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน อันส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาวะจิตใจของผู้คน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและกำลังเกิด ขึ้นเสมือนเรื่องราวบทเรียนใหม่ในปัจจุบัน และจะส่งผลไปถึงอนาคต จนนำไปสู่บทเรียนสู่การดำเนินชีวิตวิถีใหม่

ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย