หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > สัญศาสตร์ของแผนทีในผลงานศิลปะของแมทธิว พิคตัน


  ผลงานโดยนักศึกษา

สัญศาสตร์ของแผนทีในผลงานศิลปะของแมทธิว พิคตัน
ปี 2563

รายละเอียด

มธุรดา เงินเล็ก

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาและความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับผลงานศิลปะ และศึกษากระบวนการสื่อความหมายของสัญญะในผลงานศิลปะของแมทธิว พิคตัน โดยศึกษาจากเอกสารและผลงานศิลปะซึ่งอาศัยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 6 ชิ้น มาวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีสัญศาสตร์