คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาจิตรกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคหลากหลายตามแบบสากล ทั้งเทคนิคสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค และสอดแทรกด้วยเทคนิคการใช้สีฝุ่นของไทย ภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวงการศิลปะ

ภาควิชาประติมากรรม

การสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติการฝึกฝนทักษะการสร้างรูปเหมือน และการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยอย่างผสมผสาน ทดลองรูปแบบในการแสดงออกตามความสนใจเฉพาะตัว

ภาควิชาภาพพิมพ์

สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ทุกกรรมวิธี เช่น เทคนิคแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์ตะแกรงไหม แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์หิน

ภาควิชาศิลปไทย

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึก และมีความเข้าใจในรากฐานศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นเข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้ง ด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน การค้นคว้าศึกษาข้อมูลนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกฝนเชิงปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางทัศนศิลป์อย่างครบถ้วนรวมถึงได้ศึกษาในวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสื่อผสม เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง วิชาการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

ถูกตั้งขึ้นมาให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะพื้นฐาน และการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน

ข่าวสารต่างๆ


พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 7 องศา ...


หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม     เมื่อวันที่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2561 ...


    ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ...


          เปิดให้เข้าชมแล้ว สำหรับนิทรรศการเชิดชูเกียรติศาตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ซึ่งได้รวบรวมและคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์


เสวนา Kanya Style Kanya ...


            การเสวนา กัญญาสไตล์กัญญา     ร่วมเสวนาโดย อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และ รศ.ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน      ศาสต


ขอเชิญชมนิทรรศการ ...


  ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเ


นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน ...


นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน เรื่อง ศิลปะและประสบการณ์จากโครงการแลกเปลี่ยน  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน เล่าคุยประสบการณ์การใช้ชีวิต การทำงานร่


ส่งผ่าน : พิธีเปิดนิทรรศการโดยภาควิชาประติมากรรม ...


ส่งผ่าน TRANSITION นิทรรศการโดยภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์           มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันพุธที่


ความร่วมมือทางการวิจัยและสร้างสรรค์นานาชาติ ...


การต้อนรับ คุณ Refi Rifaldo Windya Giri, ST., MBA รองคณบดี School of Creative Industries มหาวิทยาลัย Telkom University ประเทศอินโดนีเซีย ปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและสร้างสรรค์สา


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...


นายเทพศิริ สุขโสภาคำประกาศเกียรติคุณนายเทพศิริ สุขโสภาศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐


ผลงานต่างๆ


นักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์จากประเทศเ ...


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดนานาชาตินายคิด จิรชัยสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5คว้ารางวัล First Prizeจากการประกวด The


คณะจิตรกรรมฯ จัดการสาธิตภาพพิมพ์และวาดภาพในงาน "ทับแก้ววิชาการ ครั้ง ...


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกิจกรรมในงาน ทับแก้ววิชาการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 โดยการจัดสาธิตการทำภาพพิมพ์และการวาดภาพเหมือน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสขั้นตอนการ


คะนึงหวล ผลงานโดยอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์เป ...


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในชื่อภาพ คนึงหวล จากฝีมือของอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้