คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาจิตรกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคหลากหลายตามแบบสากล ทั้งเทคนิคสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค และสอดแทรกด้วยเทคนิคการใช้สีฝุ่นของไทย ภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวงการศิลปะ

ภาควิชาประติมากรรม

การสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติการฝึกฝนทักษะการสร้างรูปเหมือน และการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยอย่างผสมผสาน ทดลองรูปแบบในการแสดงออกตามความสนใจเฉพาะตัว

ภาควิชาภาพพิมพ์

สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ทุกกรรมวิธี เช่น เทคนิคแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์ตะแกรงไหม แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์หิน

ภาควิชาศิลปไทย

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึก และมีความเข้าใจในรากฐานศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นเข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้ง ด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน การค้นคว้าศึกษาข้อมูลนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกฝนเชิงปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางทัศนศิลป์อย่างครบถ้วนรวมถึงได้ศึกษาในวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสื่อผสม เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง วิชาการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

ถูกตั้งขึ้นมาให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะพื้นฐาน และการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน

ข่าวสารต่างๆ


การสร้างสรรค์ผลงานเซรามิก ...


เมื่อวันที่ 17 - 19 กันยายน 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานเซรามิก ภายใต้โครงการแสดงศิลปกรรมอาจารย์ ณ อาคารศูน


126 ปี วันศิลป์ พีระศรี 2561 ...


15 กันยายน ของทุกปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ ประจำปี 2561 โดยมี พณฯท่าน ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการคณาจารย์คณะจิตรกร


สัมนาเชิงปฏิบัตการ สีฝุ่นญี่ปุ่นและไทย 3-5 กันยายน 61 ...


     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์ ) ได้ให้เกียรติ สเกตภาพมอบแก่คณาจารย์ญี่ปุ่นและคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ เข้าร่วมกิจก


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสีฝุ่นจากธรรมชาติฯ ของญี่ปุ่น ...


      การสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 3-5 กันยายน 2561     เนื่องในงานวิจัยเรื่อง การผลิตสีฝุ่นจากวัสดุธ


Open House เปิดบ้านศิลปากรสนามจันทร์ ...


  วันที่ 27 -29 สิงหาคม 2561 กิจกรรม open house psg 2018 เปิดบ้านศิลปากรสนามจันทร์ ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 


นักศึกษาแลกเปลี่ยน Art and Culture Summer Cam เข้าศึกษาข้อมูลในหอศิ ...


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยน  Art and Culture Summer Cam เข้าเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูลเรื่องราวในอดีต ประวัติศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรม ณ หอศิลป์วังหน้าและนิทรรศรัตนโกสินทร์ 


ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมหอศิลป์ ...


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม บรรยายความรู้ด้านศิลปะ ภาพพิม


นักศึกษาแลกเปลี่ยน อาเซียน เข้าพบคณบดีฯ ...


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาเซียน เข


เปิดนิทรรศการ สัญลักษณ์ชนบท โดย ทินกร กาษรสุวรรณ ...


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดนิทรรศการ สัญญลักษณ์ชนบท โดย รศ.ทินกร กาษรสุวรร


ผลงานต่างๆ


นักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์จากประเทศเ ...


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดนานาชาตินายคิด จิรชัยสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5คว้ารางวัล First Prizeจากการประกวด The


คณะจิตรกรรมฯ จัดการสาธิตภาพพิมพ์และวาดภาพในงาน "ทับแก้ววิชาการ ครั้ง ...


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกิจกรรมในงาน ทับแก้ววิชาการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 โดยการจัดสาธิตการทำภาพพิมพ์และการวาดภาพเหมือน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสขั้นตอนการ


คะนึงหวล ผลงานโดยอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์เป ...


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในชื่อภาพ คนึงหวล จากฝีมือของอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้