คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาจิตรกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคหลากหลายตามแบบสากล ทั้งเทคนิคสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค และสอดแทรกด้วยเทคนิคการใช้สีฝุ่นของไทย ภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวงการศิลปะ

ภาควิชาประติมากรรม

การสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติการฝึกฝนทักษะการสร้างรูปเหมือน และการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยอย่างผสมผสาน ทดลองรูปแบบในการแสดงออกตามความสนใจเฉพาะตัว

ภาควิชาภาพพิมพ์

สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ทุกกรรมวิธี เช่น เทคนิคแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์ตะแกรงไหม แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์หิน

ภาควิชาศิลปไทย

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึก และมีความเข้าใจในรากฐานศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นเข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้ง ด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน การค้นคว้าศึกษาข้อมูลนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกฝนเชิงปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางทัศนศิลป์อย่างครบถ้วนรวมถึงได้ศึกษาในวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสื่อผสม เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง วิชาการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

ถูกตั้งขึ้นมาให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะพื้นฐาน และการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน

ข่าวสารต่างๆ


นักเรียนโครงงาน Music Multimedia Arts and Design (MMAD) และคณะอาจารย ...


เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร [รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา] และอาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ [หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์] ผู้แทนคณะจิตรกรรมฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโครงงาน Music Multimedia Arts and Design (MMAD) จำนวน 10 คน จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสนใจต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดโครงงานของผู้เรียน และการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต 


พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ...


บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดทำปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน" (ครั้งที่ 16) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน ดังนี้ จำนวน 11 ทุน ทุนละ 12,000.- บาท และทุนรางวัลพิเศษ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 17,000.- บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย  ต้องตรงทรัพย์ [Director of Channal & Commercial Management Div.] เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง [คณบดีคณะจิตรกรรมฯ] อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร [รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา] ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้

 


รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจ ...


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยิินดีกับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ภาควิชาประติมากรรม ทั้ง 2 ทีม คือ [ทีม Thai Sculpture] นายชลิตพงษ์  สีสองห้อง รหัสนักศึกษา 01560010 และนายสุชาติ สิงห์ทอง รหัสนักศึกษา 01560082 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ [ทีม Monument] นายธนกฤต ปิยวงศ์คีีรี รหัสนักศึกษา 01560030 และนายอภิสิทธิ์  สุดภู่ทอง รหัสนักศึกษา 60002208 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้องานศิลปกรรม "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา" จัดโดย กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เข้าชมผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร


ผลงานต่างๆ


นักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์จากประเทศเ ...


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดนานาชาติ

นายคิด จิรชัยสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5คว้ารางวัล First Prize

จากการประกวด The III International Biennial of Print

"Jose Guadalupe Posada" ประเทศเม็กซิโก ได้รับเงินรางวัล 10,000 USD

จากผลงานที่ชื่อว่า "Protection" เทคนิคเมสโซทินท์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

 

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : Graphic Arts Department, Silpakorn University


คณะจิตรกรรมฯ จัดการสาธิตภาพพิมพ์และวาดภาพในงาน "ทับแก้ววิชาการ ครั้ง ...


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกิจกรรมในงาน "ทับแก้ววิชาการครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 โดยการจัดสาธิตการทำภาพพิมพ์และการวาดภาพเหมือน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสขั้นตอนการทำงานศิลปะด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังได้ชมสาธิตการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 อีกด้วย


คะนึงหวล ผลงานโดยอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์เป ...


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในชื่อภาพ "คนึงหวล" จากฝีมือของอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ ซึ่งภาพผลงานจริง จัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในนิทรรศการ "ส่งเสด็จ" โดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ 9.00 - 16.30 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และทางหอศิลป์บรมราชกุมารี จะปิดบริการในวันที่ 23 และ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันหยุด วันปิยมหาราช และวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนวันที่ 24 - 25 และ 27 ตุลาคมเป็นต้นไป เปิดบริการตามปกติค่ะ ~

เครดิตภาพ : https://www.thairath.co.th/content/1098644