คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาจิตรกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคหลากหลายตามแบบสากล ทั้งเทคนิคสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค และสอดแทรกด้วยเทคนิคการใช้สีฝุ่นของไทย ภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวงการศิลปะ

ภาควิชาประติมากรรม

การสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติการฝึกฝนทักษะการสร้างรูปเหมือน และการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยอย่างผสมผสาน ทดลองรูปแบบในการแสดงออกตามความสนใจเฉพาะตัว

ภาควิชาภาพพิมพ์

สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ทุกกรรมวิธี เช่น เทคนิคแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์ตะแกรงไหม แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์หิน

ภาควิชาศิลปไทย

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึก และมีความเข้าใจในรากฐานศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นเข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้ง ด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน การค้นคว้าศึกษาข้อมูลนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกฝนเชิงปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางทัศนศิลป์อย่างครบถ้วนรวมถึงได้ศึกษาในวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสื่อผสม เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง วิชาการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

ถูกตั้งขึ้นมาให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะพื้นฐาน และการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน

ข่าวสารต่างๆ


นักศึกษาแลกเปลี่ยน อาเซียน เข้าพบคณบดีฯ ...


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาเซียน เข


เปิดนิทรรศการ สัญลักษณ์ชนบท โดย ทินกร กาษรสุวรรณ ...


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดนิทรรศการ สัญญลักษณ์ชนบท โดย รศ.ทินกร กาษรสุวรร


สรุปผลการประกันคุณภาพ คณะจิตรกรรมฯ ...


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลััยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ.2560


คณาจารย๋และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ ฯ ...


  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยมี รศ.ทินกร กาษร


นักศึกษา Internation Students เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ ฯ ...


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักศึกษา International Students Silpakon Art & Culture Summer Camp 2018 เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเข


รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) ...


รายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ. 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปริญญาโท  ปริญญาตรี สามารถดาวโหลดได้จ


ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2561 ...


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 Ars longa vita brevis ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น  นักศึกษารวมโดยมี


ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ...


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 โดยมีคณบดี รองคณบด


ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาใหม่ ...


       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะกิจกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้เข้าให้คำปรึกษาและคำแนะนำ


ผลงานต่างๆ


นักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์จากประเทศเ ...


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดนานาชาตินายคิด จิรชัยสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5คว้ารางวัล First Prizeจากการประกวด The


คณะจิตรกรรมฯ จัดการสาธิตภาพพิมพ์และวาดภาพในงาน "ทับแก้ววิชาการ ครั้ง ...


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกิจกรรมในงาน ทับแก้ววิชาการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 โดยการจัดสาธิตการทำภาพพิมพ์และการวาดภาพเหมือน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสขั้นตอนการ


คะนึงหวล ผลงานโดยอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์เป ...


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในชื่อภาพ คนึงหวล จากฝีมือของอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้